Familje- och arvsrätt

- Äktenskapsskillnad
- Bodelning
- Äktenskapsförord
- Underhållsbidrag
- Testamente
- Bouppteckning
- Arvskifte
- Generationsskifte
- Samboavtal
- Samboseparation
- God man

Allmän civilrätt

- Köpekontrakt
- Hyresavtal
- Avtal
- Skuldebrev - reverser


Fastighetsrätt

- Köpekontrakt
- Skuldebrev (reverser)
- Samäganderättsavtal
- Gåvobrev
- Servitutsavtal
- Hyresavtal
Äktenskapsförord och testamente

Äktenskapsförord och testamenten är färskvaror som behöver ses över med jämna mellanrum så att man har kontroll över att de är anpassade efter de aktuella förhållandena. En sådan genomgång är enkel och inte särskilt kostsam att utföra. Behöver man upprätta nya handlingar blir det givetvis något dyrare men ändå en obetydlig kostnad jämfört med problem som felaktigt eller olämpligt utformade handlingar kan medföra.

Testamente

Bör var och en upprätta som inte vill att den legala arvsordningen skall tillämpas på kvarlåtenskapen vid dödsfall. Om man vill att det ens barn ärver efter en skall vara deras enskilda egendom (som make inte äger giftorätt i) måste också testamente upprättas. Sambor och makar och med barn från tidigare förhållanden gör också klokt i att upprätta testamente för att på ett ändamålsenligt sätt reglera arvsförhållandena inför den ena partens död.

- Formkrav
- Vittnen
- Återkallelse
- Ändring
- Testamentsexekutor
- Särskild förvaltning
- Lagval

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan skrivas såväl före som under äktenskapet. Genom ett sådant avtal kan man avtala att viss egendom (enskild egendom) skall vara undantagen från den hälftendelning av makarnas egendom som skall ske vid bodelning efter äktenskapsskillnad eller dödsfall. Har man tidigare i äktenskapsförord avtalat att viss egendom skall vara enskild kan man genom nytt äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods igen. Vill man föra över egendom från den ena maken till den andra får detta dock göras gåva eller bodelning under äktenskapet (eller köp eller byte).

Samboavtal

Genom samboavtal kan sambor eller blivande helt eller delvis avtala bort tillämpning av sambolagen. Det är dock inte möjligt att med bindande verkan utöka sambolagen tillämpningsområde till avse även annan egendom än samboegendom

Äktenskapsskillnad

Upplösning av ett äktenskap sker genom att tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad. är parterna överens om att skiljas kan man göra en gemensam ansökan till tingsrätten. Blanketter för detta finns på domstolsverkets hemsida.

Är makarna inte överens är man hänvisad till att ansöka om äktenskapsskillnad själv eller med hjälp av advokat.

- Samboförhållande
- Samboegendom
- Giftorättsgods
- Enskild egendom
- Samäganderätt
- Bodelning
- Bodelningsförrättare
- Boutredningsman
- Arvskifte
- Underhållsbidrag
- Underhållsstöd
- Lagvalsavtal